Мотиви за внасяне на предложението за нови алинеи в чл. 21 от Конституцията на Република България

Българските граждани и българската икономика все по-често се сблъскват с екстремните последствия от климатичните промени – наводнения, бури, суша, горещини и пожари.

  • Горите, реките, пасищата и влажните зони имат особен принос за благоденствието на обществото и се съхраняват в полза на настоящите и бъдещите поколения.
  • Природният ландшафт се защитава по ред, определен със закон.